Anunț concurs funcții vacante

bg agentie albastru

TEATRUL DE ANIMAŢIE ŢĂNDĂRICĂ  cu sediul în Bucureşti, Str. Eremia Grigorescu  nr. 24 , sector 1,  organizează  concurs  pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:

Serviciul Administrativ, Pază Apărare Împotriva Incendiilor

Șef Serviciu (S) II – 1 post

Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Sănătatea și Securitatea în Muncă:

Inspector de specialitate (S) I  – 1 post

Biroul Organizare Spectacole:

Referent artistic tr. I – 1 post

Casier M;G – 1 post

Documente necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 • copia carnetului de munca sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele  emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanataţii.
 • curriculum vitae.

Copiile de pe certificatele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Conform art. 3 al H.G nr. 286/2011 pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 8. Pentru Șef Serviciu (S) II Concursul se va desfăşura astfel:
 • Proba scrisă în data de 20 aprilie 2017, ora 10.00
 • Proba interviu în data de 26 aprilie 2017, ora 12.00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
 • experiență privind activitatea administrativă, în instituțiile publice;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator, respectiv Microsoft Office: Word, Excel, Power Point– nivel avansat.
 • Vechime în muncă de minimum 5 ani.
 1. Pentru Inspector de specialitate (S) I Concursul se va desfăşura astfel:
 • Proba scrisă în data de 20 aprilie 2017, ora 12.00
 • Proba interviu în data de 26 aprilie 2017, ora 13.00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul juridic;
 • certificat Inspector Resurse Umane;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator, respectiv Microsoft Office: Word, Excel, Power Point – nivel avansat.
 • nu sunt condiții de vechime.
 1. Pentru Referent artistic tr. I Concursul se va desfăşura astfel:
 • Proba scrisă în data de 20 aprilie 2017, ora 13.00
 • Proba interviu în data de 26 aprilie 2017, ora 14.00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

 • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • certificat Organizator spectacole;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator, respectiv Microsoft Office: Word, Excel, Power Point – nivel mediu.
 • nu sunt condiții de vechime.
 1. Pentru Casier M;G Concursul se va desfăşura astfel:
 • Proba scrisă în data de 20 aprilie 2017, ora 14.00
 • Proba interviu în data de 26 aprilie 2017, ora 15.00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

 • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator, respectiv Microsoft Office: Word, Excel, Power Point – nivel mediu.
 • vechime în muncă de minimum 5 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial , partea a III a,   la sediul Teatrului de Animaţie Ţăndărică, din Str. Eremia Grigorescu nr. 24, sector 1, Compartimentul Resurse Umane , de luni până vineri între orele 10.00 – 15.00.

Informații  suplimentare  se  pot obține la  nr. telefon 021/3.16.30.02 .

Publicat în M.Of. în data de 28.03.2017

BIBLIOGRAFIE

La concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de șef serviciu, inspector de specialitate, referent artistic, casier din cadrul Teatrului de Animație Țăndărică

Serviciul  Administrativ , Pază  Apărare  Împotriva  Incendiilor

 • Site-ul oficial al Teatrului de Animaţie Ţăndărică

tan.cristiandrei.ro

 • Regulamentul de Organizare si Functionare al Teatrului de Animaţie Ţăndărică

(http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/Anexe H380_16.pdf)

 • Regulamentul de Ordine Interioară Teatrului de Animație Țăndărică.
 • Codul de conduită etică al Teatrului de Animație Țăndărică .
 • Ordinul 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, al entităților publice.
 • Legea nr.33/2016 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
 • Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată.
 • Legea nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor din instituțiile publice.
 • Legea nr.22/1969, actualizată 2016 privind angajarea gestionarilor și constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.
 • G. nr. 966/1998 pentru modificarea şi completarea HGR nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice.
 • Legea nr. 319/2006 privind protecţia şi  securitatea muncii, actualizată.

Compartimentul  Resurse umane, salarizare , sănătate și securitate în muncă

 • Site-ul oficial al Teatrului de Animaţie Ţăndărică

tan.cristiandrei.ro

 • Regulamentul de Organizare si Functionare al Teatrului de Animaţie Ţăndărică

(http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/Anexa H380_16.pdf)

 • Regulamentul de Ordine Interioară Teatrului de Animație Țăndărică.
 • Codul de conduită etică al Teatrului de Animație Țăndărică .
 • G. nr. 286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată.
 • Hotărârea nr.877/2016 pentru modificarea și completarea H.G . nr.500/2011 privind Registrul general de evidență a salariaților și pentru aplicarea unitară a unor dispoziții legale.
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată şi completată ;
 • HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 • Legea nr.284/2010 lege- cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
 • Legea nr.319/2006 legea securității în muncă.
 • G. nr.1425/2006, actualizată privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006.
 • Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată în 2014 .
 • Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi conexe.
 • Cod Fiscal actualizat în 2017.
 • Codul muncii actualizat în 2017.
 • Dispoziţia Primarului General nr.1736/2015 privind ocuparea a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din cadrul instituţiilor/serviciilor de interes local al Municipiului Bucureşti , precum  şi pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare ,ori în funcţie a personalului contractual al acestora.

Biroul organizare spectacole – Referent artistic

 • Site-ul oficial al Teatrului de Animaţie Ţăndărică

tan.cristiandrei.ro

 • Regulamentul de Organizare si Functionare al Teatrului de Animaţie Ţăndărică

(http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/Anexa H380_16.pdf)

 • Regulamentul de Ordine Interioară Teatrului de Animație Țăndărică.
 • Codul de conduită etică al Teatrului de Animație Țăndărică .
 • Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi conexe.
 • Cod Fiscal actualizat în 2017.
 • G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole, precum și desfășurarea activități de impresariat artistic, modificată și aprobată prin Legea nr. 353/2007.
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.
 • Legea nr. 147/1998 privind impozitul spectacolelor pe actul de cultură.
 • Legea nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură, la nivel național al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural-artistic.
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (secțiunea a 4-a), republicată în 2008.
 • Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, republicată în 2008.
 • Codul muncii: Titlul II, cap. 2 “Executarea contractului individual de muncă” și Titlul XI, cap. 2 “Răspundere și disciplină”.
 • Norma metodologică din 31.07.2002 privind tipărirea, înregistrarea, evidența biletelor de intrare la spectacol.

Biroul organizare spectacole – Casier

 • Site-ul oficial al Teatrului de Animaţie Ţăndărică

tan.cristiandrei.ro

 • Regulamentul de Organizare si Functionare al Teatrului de Animaţie Ţăndărică

(http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/Anexa H380_16.pdf)

 • Regulamentul de Ordine Interioară Teatrului de Animație Țăndărică.
 • Codul de conduită etică al Teatrului de Animație Țăndărică .
 • Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă, actualizată.
 • Legea nr.22/1969, actualizată în 2016 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice.
 • Legea 209/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.
 • Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderene de plată.
 • Codul Fiscal actualizat în 2017.
 • Norma metodologică din 31.07.2002 privind tipărirea, înregistrarea, evidența și gestionarea biletelor de intrare la spectacol.
 • Legea nr. 385/2004 privind accesul gratuit la spectacole.

CALENDARUL

ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE ÎN CADRUL TEATRULUI DE ANIMAŢIE ŢĂNDĂRICĂ

  
28 Martie 2017Anunțarea organizării concursului în Monitorul Oficial al României, partea a III-A, într-un cotidian de largă circulație, pe portalul posturi.gov.ro și pe site-ul Teatrului de Animație Țăndărică
10 Aprilie 2017  ora 16.00Depunerea dosarelor
13 Aprilie 2017Afișarea rezultatelor în urma finalizării selecției dosarelor pe baza îndeplinirii condițiilor de participare
14 Aprilie 2017  ora 14.00Depunerea constestațiilor
18 Aprilie 2017Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor
20 Aprilie 2017Desfășurarea probei scrise/probei practice
21 Aprilie 2017Afișarea rezultatelor probei scrise/practice și elaborarea graficului desfășurării probelor de interviu
24 Aprilie 2017Depunerea constestațiilor
25 Aprilie 2017Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor
26 aprilie 2017Susținerea interviului
27 aprilie 2017Afișarea rezultatelor concursului
28 aprilie 2017Depunerea contestațiilor
02 mai 2017Soluționarea constestațiilor și afișarea rezultatelor finale
Scroll to Top
X